UTLYSNING: KUNSTSENTRENES KUNSTKONSULENTKURS

Er du kunstner eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom? Da er dette kurset for deg!

Kunstsentrene i Norge (KiN) lyser med dette ut et kunstkonsulentkurs med søknadsfrist 31.08.2023. Kunstnere og kuratorer tilhørende Viken søker opptak gjennom Østfold kunstsenter.

Kunstsentrene har kvalitetssikret offentlige kunstprosjekter på fylkeskommunalt og kommunalt nivå siden midten av 80-tallet. Sammen med de 15 regionale kunstsentrene har KiN over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for kunstkonsulenter for arbeid med kunst i offentlige rom. Kurset vil legge spesiell vekt på kunnskapsformidling for nyetablerte konsulenter. Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter. Med dette vil kurset kunne bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og å sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter. Gode konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd.
Med dette som bakteppe har KiN utarbeidet en kursmodell for kunstkonsulenter. I 2023/2024 arrangerer KiN for første gang et kunstkonsulentkurs i to moduler:

Modul 1: Nasjonal modul felles for alle deltakerne som tas opp til kurset
Modul 2: Regional fordypningsmodul i deltakernes respektive regioner

Kursets innhold

Modul 1 omfatter:

Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter, fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.

Modul 2 omfatter:

Modul 2 går i dybden på regionale og lokale kunstprosjekter og gir en innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

Etter kurset skal deltakeren:

  • Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.
  • Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.
  • Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.
  • Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

 

Geografisk oversikt

Det vil tas opp 5-15 kunstnere fra hver region.

Modul 1 arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023. Denne modulen er felles for alle deltakere.
Modul 2 arrangeres i din landsdel våren 2024:

NORD
Arrangør: Nordnorsk kunstnersenter. Kunstnere tilhørende Nordland, Troms og Finnmark søker hit. Sted og dato kommer.

MIDT
Arrangør: Trøndelag senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Trøndelag og Møre og Romsdal søker hit. Arrangeres i Trondheim. Datoer kommer.

INNLANDET
Arrangør: Kunstbanken senter for samtidskunst i samarbeid med Oplandia senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Innlandet og Oslo søker hit. Arrangeres på Hamar. Datoer: 13. og 14. februar 2024.

VEST
Arrangør: Rogaland kunstsenter i samarbeid med Hordaland kunstsenter. Kunstnere tilhørende Rogaland og Vestland søker hit. Arrangeres i Stavanger. Datoer kommer.

SØR
Arrangør: Agder kunstsenter i samarbeid med Telemark kunstsenter og Vestfold kunstsenter. Kunstnere tilhørende Agder, Telemark og Vestfold søker hit. Arrangeres i Tønsberg. Datoer kommer.

ØST
Arrangør: Østfold kunstsenter i samarbeid med Buskerud kunstsenter og Nitja senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Viken søker hit. Arrangeres i Fredrikstad. Datoer kommer.

Varighet/omfang

Begge moduler går over to dager, totalt fire dager. Reisetid kommer i tillegg.
Deltakerne får en hjemmeoppgave mellom de to modulene.

Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

Økonomi

Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere/kuratorer. Mer informasjon om dette kommer.

Deltakerkriterier

Profesjonell kunstner eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening). Det er de regionale kunstsentrene som skal behandle søknadene. Det er begrenset plass på kurset. Formell kompetanse, praktisk erfaring og geografisk spredning vil bli vurdert i forhold til øvrige søknader, dette for å få sammensatte grupper til kursets to ulike deler. Interessert i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men ønsker grunnopplæring/kvalifikasjon, eller erfaren kunstkonsulent som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner

Søknad

Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
CV

Søknaden sendes samlet i én PDF-fil til arrangørsenteret i landsdelen du sokner til. Søknadene behandles av ansvarlig for arbeidet med kunst i offentlige rom ved de ulike kunstsentrene som er vertskap for modul 2, samt representanter fra de regionale kunstnerorganisasjonene.

Søknadsfrist: 31.08.2023.

Spørsmål?
Kontakt Putte H. Dal (Østfold), post@ostfold-kunstsenter.no
eller Tina Rigby Hanssen (Buskerud), tina@kibkunst.no


Ufullkommen av Jens Stegger Ledaal, 2022. (foto: Jon Gorospe)

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden